Vision – Värdeord

Förskolan arbetar efter fyra värdeord och vi strävar efter att de ska genomsyra vår utbildning i praktiken.

VÄLKOMNANDE
Vi vill möta varje individ med öppenhet, värme och respekt. Vi vill skapa en positiv atmosfär. Välkommen som du är.

Vi är en plats som erbjuder dig att växa och utvecklas, som en del i det livslånga lärandet. Förskolan ser värdet av att bygga relationer med dig genom att ge dig tid, skapa nyfikenhet och visa tillit. Vi är aktiva och närvarande pedagoger som är lyhörda och möter dig här och nu. På så sätt ger vi förutsättningar för att utveckla tilltro till din förmåga, att bli delaktig och få möjlighet att utöva inflytande över utbildningen

SAMSPEL
Vi vill skapa en mötesplats där empati, delaktighet, demokrati och ansvar genomsyrar utbildningen.

Tillsammans vill vi bygga en grund som barnen fortsatt kan bygga vidare på genom livet. Vi visar, kommunicerar, vägleder barnen in i goda samspel genom god omsorg och undervisning. Vi skapar förutsättningar för att mötas i mindre grupper under dagen för att ge trygghet. Vi värdesätter barns lek och kreativitet högt.

I detta använder vi oss av olika uttryckssätt och verktyg, en mångfald av språk. Exempel på detta kan vara verbalt språk, kroppsspråk, estetik, reflektion, pedagogisk dokumentation, lågeffektivt bemötande, bildstöd och TAKK.

LUSTFYLLT LÄRANDE
Vi är medforskare tillsammans i vår utbildning, där vi vill lära för livet av och med varandra.

Vi arbetar med en föränderlig, varierande miljö och tillgängligt material som stimulerar nyfikenheten, bidrar till lusten och glädjen i lärandet. Vår upptäckarglädje, nyfikenhet, intresse, fantasi och förundran utgör en viktig del. Vi är alla med forskare på en gemensam ”resa” där vi vill lära för livet, av och med varandra. Fantasi, lek, upptäckarglädje, nyfikenhet och reflektion vill vi ska vara grunden i det lustfyllda lärandet.

FRAMTIDSTRO
Vi är en förskola som ger en tro på framtiden, både individuellt och globalt.

Vi skapar trygga samhällsmedborgare genom att lägga grunden till tro på sig själv, varandra och sin omgivning. Vi visar omsorg och lägger grunden till goda värderingar. Vår kristna värdegrund är vägledande.

En vuxen person och ett barn som håller varandra i handen.