Föräldraförening

Bergsgårdens förskola är ett föräldrakooperativ som drivs av en styrelse bestående av vårdnadshavare. Varje familj som har barn på Bergsgården är medlem i föreningen. Utbildningen finansieras genom kommunbidrag.

Ett av syftena med föräldrakooperativ är att hålla ned förskolans omkostnader. Genom att vårdnadshavarna ansvarar för några arbetsuppgifter kan förskolan spara in på vissa kostnader och pengarna kan istället användas för att bl.a. upprätthålla en hög personaltäthet.

Inflytande och ansvar
Som vårdnadshavare har du stor möjlighet till delaktighet och inflytande över ditt barns tid på förskolan. Med en nära och öppen kontakt med personalgruppen har du stor möjlighet att påverka utbildningen på Bergsgården och därmed följer ett större ansvar. Du lär även känna övriga familjer när du deltar i aktiviteter, både när det gäller den fortlöpande skötseln av förskolan samt gemensamma aktiviteter som anordnas.

Föräldraengagemang
Under ditt barns förskoletid förväntas du som vårdnadshavare att vara lyhörd för de behov förskolan har. Det kan handla om att gå med i styrelsen, där du får en fördjupad insikt i barnens vardag på förskolan och möjlighet att påverka förskolans utveckling, delta i valberedning eller hjälpa till med revisionen.

Utbildningen är helt beroende av vårdnadshavarnas engagemang och att alla bidrar! Under året organiseras två obligatoriska städdagar som alla vårdnadshavare måste delta i. Utöver det är alla familjer tilldelad en ansvarsgrupp där man förväntas engagera sig när behov finns.

Ansvarsgrupper
Som vårdnadshavare har du möjlighet att sitta med i styrelsen under en period. Under övrig tid då familjen inte har en styrelsepost är man istället med i någon av de andra ansvarsgrupperna. Dessa kan ex vara valberedning, revisorer, föräldratjänst, höst- alternativt vårgrupp ( ansvar för inne/utemiljö).

Föreningsmöten
Medlemmar i Föräldraföreningen Bergsgården förväntas närvara i de medlemsmöten som hålls löpande under året tex. årsmöte.
Inom de ramar som finns i form av lagar, läroplan, avtal med kommunen och föreningens stadgar har vårdnadshavarna möjlighet att påverka utbildningens innehåll.

En demokratisk process har tre delar; att få göra sin röst hörd, att lyssna in de övriga och att därefter finna en lösning som tar hänsyn till samtliga.

Styrelsen
Föräldraföreningen leds av en styrelse som väljs vid årsmötet. Styrelsen består av medlemmar i föreningen, dvs vårdnadshavare. Styrelsen är huvudman för utbildningen och har det övergripande ansvaret medan rektor och personalen ansvarar för det pedagogiska arbetet och omsorgen. Det är förskolans huvudman, styrelsen, som tillsammans med rektor driver förskolans utveckling. Styrelsen träffas ca en gång i månad