Föräldraförening

Bergsgårdens förskola är ett föräldrakooperativ som drivs av en styrelse bestående av vårdnadshavare. Varje familj som har barn på Bergsgården är medlem i föreningen. Utbildningen finansieras genom kommunbidrag.

Ett av syftena med föräldrakooperativ är att hålla ned förskolans omkostnader. Genom att föräldrarna ansvarar för några av arbetsuppgifter kan förskolan spara in på vissa kostnader och pengarna kan istället användas för att bl.a. upprätthålla en hög personaltäthet.

Inflytande och ansvar
Som förälder har du stor möjlighet till delaktighet och inflytande över ditt barns tid på förskolan. Med en nära och öppen kontakt med personalgruppen har du stor möjlighet att påverka utbildningen på Bergsgården och därmed följer ett större ansvar. Du lär även känna övriga familjer när du deltar i aktiviteter, både när det gäller den fortlöpande skötseln av förskolan samt gemensamma aktiviteter som anordnas.

Föräldraengagemang
Medlemmar i Föräldraföreningen Bergsgården förväntas närvara i de medlemsmöten som hålls löpande under året tex. årsmötet samt delta i gemensam storstädningshelg två gånger per läsår.

Föreningsmöten
Hela föreningen kallas till årsmöte i februari och vid behov till föreningsmöten. Inom de ramar som finns i form av lagar, läroplan, avtal med kommunen och föreningens stadgar har föräldrarna möjlighet att påverka verksamhetens innehåll.

En demokratisk process har tre delar; att få göra sin röst hörd, att lyssna in de övriga och att därefter finna en lösning som tar hänsyn till samtliga.

Ansvarsgrupper
Som förälder har du möjlighet att sitta med i styrelsen under en period. Under övrig tid då familjen inte har en styrelsepost är man istället med i någon av de andra ansvarsgrupperna. Dessa kan ex vara fixargrupper, valberedning, revisorer, kemikalieklok och föräldratjänst.

Styrelsen
Föräldraföreningen leds av en styrelse som väljs vid årsmötet. Styrelsen består av medlemmar i föreningen, dvs föräldrar. Styrelsen är huvudman för utbildningen och har det övergripande ansvaret medan rektor och personalen ansvarar för det pedagogiska arbetet och omsorgen. Det är förskolans huvudman, styrelsen, som tillsammans med rektor driver förskolans utveckling. Styrelsen träffas ca en gång i månaden.